خرید و فروش

ویژگی‏ها و امکانات:it-procurement-header.jpg

•   امکان ثبت درخواست خرید کالا و ارسال به واحد بازرگانی جهت پیگیری (کنترل داخلی)

•   صدور انواع فاکتور (پیش فاکتور، خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت فروش، دریافت و ارسال امانی)

•   امکان صدور فاکتورها با توجه به رسید و حواله صادر شده در سیستم انبار

•  سیکل فروش فروشگاهی (پیش فاکتور - فاکتور فروش - حواله فروش و خروجی)، فروش بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و...

•   امکان خروجی فایلهای اختصاصی جهت بانکها و مراکز دولتی (نظیر مالیات بر ارزش افزوده و سازمان تامین اجتماعی)

•   گزارش خلاصه و ریز خرید و فروش و گردش کالا به تفکیک هر شخص

•   گزارش خلاصه وضعیت فاکتورهای اشخاص و عملکرد خرید و فروش هر شخص

•   گزارش مقایسهای اشخاص با توجه به بیشترین و کمترین مقدار و مبلغ خرید و فروش

•   گزارش آمار مقایسهای خرید و فروش بهازای هر کالا

•   گزارش نموداری وضعیت خرید و فروش اشخاص در طول یک دوره زمانی خاص و یا به صورت ماهانه به تفکیک هر شخص

•   گزارش نموداری خرید و فروش هر کالا به تفکیک 12 ماه و یا در طول یک دوره زمانی خاص (بهازای ساعت)