انبار و لجستیک

ویژگی‏ ها و امکانات:

intro-manufacturing.jpg

•    امکان صدور حواله/رسید با استفاده از دستگاه بارکدخوان

•    تهیه و تعیین برنامه تولید روزانه به صورت دلخواه با امکان صدور رسید تولید

•    امکان ایجاد و صدور رسید/حواله موقت جهت تاییدیه مدیریت و تبدیل شدن به رسید/ حواله واقعی

•    امکان صدور رسید تولید با امکان چاپ بارکد و سریال تولید (ردیابی)

•    کنترل ثبت حواله با توجه به شناسایی تولید کالا در رسیدهای ثبت شده

•    امکان ایجاد و صدور رسید/حواله انتقالی بین انبارها

•    صدور رسید ویژه جهت ثبت وزن از  ترازو و چاپ برچسب

•    قیمت گذاری جمعی رسید/حواله انبار طی دوره با تمام اصول و قواعد با امکان تعیین انبارها و کاردکس عمومی انبارهای انتخابی (قابل استفاده برای قیمت گذاری انتقالی ها و...)

•    امکان قیمت گذاری حواله های مصرف با توجه به نوع و روش قیمت گذاری تعیین شده

•    گزارشات پارامتریک (گزارش ساز) جهت گرفتن گزارش در انبار به دلخواه کاربر با قابلیت ذخیره شدن گزارش

•    مرور و بررسی موجودی و کارتکس کالا به صورت ویژه

•    گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده و ارسالی با توجه به موجودی

•    گزارش تولید و مصرف کالا

•    گزارش ورود و خروج کالا

•    گزارش خلاصه و ریز رسید و حواله های انبار

•    گزارش موجودی کالا و موجودی طی دوره با توجه به کالا و مشخصه های تعیین

•    گزارش‏ گیری کارتکس کالا و گردش عملیات آن به صورت ریالی - مقداری

•    گزارش پیگیری وضعیت موجودی و عملیاتی کالا در سیستم های مختلف

•    گزارش گردش کارتکس یک کالا برای هر طرف حساب