بشیری

مدیر عامل و بنیان گذار

مصدر

مدیر تحلیل و تولید محتوا، مشاور استقرار

خسروی

مدیر فنی و برنامه نویسی

رضائی

مدیر راهبردی، استقرار و آموزش